30 Nisan 2009 Perşembe

MİRAS PAYININ DEVRİ

a) Açıklama ve İstenen Belgeler
Miras payının devri (temliki), iştirak halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir (MK.676). Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir.
Bilindiği üzere, iştirak hali bozulmadan miras payının iştirake dahil olmayan üçüncü kişilere devri yasaktır. Sadece mirasçılara devri mümkündür.
Bir mirasçı diğer bir veya birkaç mirasçıya veya tüm mirasçılara payını dilediği oranlarda devredebilir. Bu devir hisseli devir yasağına girmez. Bu devrin tapu sicilinde gösterilebilmesi için öncelikle miras intikalinin tescil edilmiş olması gerekir.
Miras payının devri için kural olarak tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenir. Ancak Medeni Kanunun 677. Maddesine göre bunun noterde düzenlenmesi de mümkündür. Hatta taraflar kendi aralarında adi yazılı olarak da yapabilirler. Yeter ki imzaları teyit edilebilsin. Noterde veya taraflar arasında adi yazılı şekilde yapılmış miras payı devri sözleşmelerinin tapuya tescili için, payını devreden mirasçının tescil isteminde bulunması veya tescil isteminde bulunmaya yetki vermiş olması gerekir. Böyle bir yetki var ise akitsiz işlemler için düzenlenen Tescil İstem Belgesi düzenlenerek iştirak hali bozulmadan tescil yapılır. Miras payının temlikine ilişkin sözleşmelerin miras kalan bütün taşınmaz mallardaki miras paylarını kapsaması zorunlu değildir. Sadece bir veya birkaç taşınmaz maldaki miras payı da devredilebilir. Hatta mirasçı dilerse bir taşınmazdaki miras payının bir kısmını uhdesinde tutarak kalan kısmını da diğer bir mirasçıya devredebilir. Bu hisseli devir yasağına girmez.
Pay Temliki İçin İstenen Belgeler
1-Temlik edilecek paya isabet eden veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirildiğine dair vergi dairesinden alınmış belge.
2-Satış işleminde istenen nüfus cüzdanı, vesikalık fotoğraf, temsilci varsa temsil belgesi vb.
3-Temlik eden ve alanın vergi kimlik numaralarını gösterir vergi dairesinden alınmış belge.
b) Resmi Senet Örnekleri
(1)
BİR TARAFTAN.......: Emine ILGIN: Mehmet kızı, (Vergi No:...)
DİĞER TARAFTAN.: Huriye ILGIN: Süleyman Doğan kızı, (Vergi No:...)
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, ..... Mahallesi / Köyü ...... ada, ..... parsel sayılı taşınmaz malın tamamı verasette iştirak halinde Emine ILGIN, Süreyya ILGIN, Huriye ILGIN ve Elif ACAR adlarına kayıtlı iken; bu kez, mirasçılardan Emine ILGIN bu taşınmazdaki miras payını 5.000.000.000 (Beş milyar) lira bedelle Huriye ILGIN’a satış suretiyle temlik ettiğini ve temlik alıcısı adına tescilini istediğini, Huriye ILGIN da bu payı aynı şartlarla temlik aldığını ve adına tescilini talep ettiğini beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın Vergi Usul Kanununa göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler.............
AÇIKLAMA: Miras payının devri bedelli ise satış suretiyle devir, bedelsiz ise bağış suretiyle devir sayılır. Ölünceye kadar bakma karşılığı da miras payının diğer bir mirasçıya devir edilmesi mümkündür.
(2)
BİR TARAFTAN..... : Aysel VURAL: Ahmet kızı (Vergi No:...)
DİĞER TARAFTAN: Ahmet Emre VURAL’ın (Vergi No:...) ABD. ARKANSAS yetkili Makamlarından vermiş olduğu 11/03/1999 tarihli vekaletname ile Mustafa Kerem VURAL bilvekale ve kendi adına bizzat hareketle (Vergi No:...)
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bütün özellikleri bu resmi senedin arkasındaki özel sütunlarında yazılı, Çankaya ilçesi, Kavaklıdere mahallesi 101 ada 2 parsel sayılı 1084 m2 miktarındaki Kargir Apartmanın 40/660 arsa paylı birinci kat (6) nolu meskeninin tamamı verasette iştirakli olarak Aysel VURAL, Mustafa Kerem VURAL, Ahmet Emre VURAL adlarına kayıtlı iken; bu kez, adı geçen maliklerden Aysel VURAL bu meskendeki kanuni hak ve hissesinin tamamını eşit olarak Mustafa Kerem VURAL ve Ahmet Emre VURAL’a 715.000.000. (Yediyüzonbeşmilyon) TL. sı bedelle pay temliki suretiyle devrettiğini, devir bedelini nakten, tamamen ve peşinen aldığını, tescilini istediğini; alıcılardan Mustafa Kerem VURAL kendi adına bizzat Ahmet Emre VURAL adına da haiz olduğu yetkiye istinaden bilvekale hareketle 40/660 arsa paylı birinci kat (6) nolu meskendeki Aysel VURAL’a ait kanuni hak ve hissenin tamamını eşit oranlarda yukarıda yazılı bulunan bedelle temlik alıp kabul ettiğini ve adlarına bu meskende kayıtlı bulunan kanuni hak ve hisseler ile tevhiden tescilini istediklerini,...
AÇIKLAMA: Satıcı bizzat alıcı iki kişi olup, kendi adına bizzat ve diğer alıcı adına vekaleten hareketle verasette iştirakli olarak kayıtlı olan bağımsız bölümde satıcıya ait kanuni hak ve hissenin alıcılara pay temliki suretiyle devri ile alıcılar adında bu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan kanuni hak ve hisselerle birleştirilmesi işlemi için resmi senet örneğidir.
Verasette iştirakli olarak kayıtlı olan bir yerde iştirakçilerin tümü içlerinden bir iştirakçiye bu taşınmaz maldaki kanuni hak ve hisselerin tamamını devrediyor ve sonuçta tek bir malik mal sahibi oluyor ise bu işlemin metninde “kanuni hak ve hisselerinin tamamını pay temliki suretiyle devrettiği” ibaresi kullanılmayarak “kanuni hak ve hisselerinin tamamını sattıkları” ibaresi kullanılır. Yani yapılan işlem pay temliki değil, satış ve hisse birleştirme işlemidir.
İştirakin feshi işlemini yapmadan iştirakçilerin tümünün katılımı ile payları üçüncü bir kişiye de satılabilir. Bu halde iştirak kendiliğinden bozulmuş olacağından satış harcı dışında bir harç almaya gerek yoktur.
(3)
BİR TARAFTAN......: Ayda TÜNCÜ:Ali kızı (Vergi No:...), Orhan KARAM:Ali oğlu (Vergi No:...), Gökhan KARA:Ali oğlu (Vergi No:...).
DİĞER TARAFTAN :İlhan KARAM:Ali oğlu (Vergi No:...).
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Gelibolu İlçesi Kurtuluş Mahallesi, Kaldırım Mevkiinde kain, ....ada, ....parsel numarasını teşkil eden 11.100.00 m2 yüzölçümündeki tarlanın tamamı iştirak halinde mülkiyet olarak Halit kızı Hatice KARAM, Ali evlatları Ayda TÜNCÜ, Orhan KARAM, Gökhan KARAM ve İlhan KARAM adlarına kayıtlı iken; bu kez, bu iştirakçilerden Ayda TÜNCÜ, Orhan KARAM ve Gökhan KARAM iştirak halindeki bu miras paylarını 5.000.000.000 (beş milyar) lira bedelle, yine iştirakçilerden İlhan KARAM’ya satış suretiyle temlik ettiklerini, satış bedelini nakden, peşinen ve tamamen aldıklarını, alıcısı adına tescilinin yapılmasını istediklerini; alıcı İlhan KARAM da bu miras paylarını yukarıda yazılı bedel ve şartlarla temlik aldığını ve adına tapuya tescilini istediğini, ...
4) İNTİKAL VE PAY TEMLİKİ
BİR TARAFTAN........: Şemsettin GÖLEN (Fırat V.D. 407 005 6306)
DİĞER TARAFTAN..: Ziyaettin GÖLEN (Hazar V.D. 407 002 0788)
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, Kesrik mahallesi parsel; 101’de kayıtlı 251 m2 yüzölçümündeki arsa ile, parsel; 118’de kayıtlı; 250 m2 yüzölçümündeki arsanın tamamı Ahmet oğlu Veli Gölen adına kayıtlı iken, Kartal Sulh Hukuk Mahkemesince verilen; 10.03.1989 tarih ve 1989/340-211 esas ve karar sayılı veraset ilamına göre; 19.02.1989 tarihinde vefatıyla; mirasçı olarak eşi Ali kızı Emine Gölen ile evlatları Saliha Yıldırım, Meliha Meral, Fatma Gölen, Ziyaettin Gölen ve Şemsettin Gölen’i bıraktığı ve adı geçenlerden; Ziyaettin Gölen ve Şemsettin Gölen, intikale talip olup, mirasın iştirak halinde mülkiyet olarak tescilinden sonra mirasçılardan; Şemsettin Gölen; intikalen gelen hissesinin tamamını toplam; 360.000.000 (üçyüzaltmışmilyon) TL bedelle kardeşi Ziyaettin Gölen’e temlik ettiğini ve temlik bedelini tamamen ve peşinen aldığını, alıcısı adına tescilini istediğini; Ziyaettin Gölen de bu temliki bu bedel ve surette kabul ettiğini ve iştirak halinde mülkiyet olarak adına tescilini istediğini, ...
c) Tapuya Tescili
Pay temlikine ilişkin resmi senet veya tescil istem belgesi yevmiyeye alındıktan sonra iştirak halindeki tüm mirasçıların adları terkin edilir. İştirak hali bozulmadan, yine iştirak halinde mülkiyet olarak payını devreden mirasçı veya mirasçıların yerlerine devralan mirasçı veya mirasçılar yazılmak suretiyle tescil işleminin yapılması gerekir.

5.5.2000 - 3150

Emine ILGIN :Ahmet kızı İntikal 2.2.1999 - 37

Süreyya ILGIN :Süleyman kızı Ver.İşt İntikal . 2.2.1999 - 37

Huriye ILGIN :Süleyman kızı İntikal 2.2.1999 - 37

Elif ACAR :Süleyman kızı İntikal 2.2.1999 - 37


Süreyya ILGIN :Süleyman kızı İntikal 5.5.2000 - 3150
Huriye ILGIN :Süleyman kızı Ver.İşt . İnt.ve pay T. 5.5.2000 - 3150
Elif ACAR :Süleyman kızı İntikal 5.5.2000 - 3150
d) Tapu Senedinin Yazımı
İşbu taşınmaz malın tamamı verasette iştirak halinde kayıtlı iken Emine ILGIN’ın payını temlik etmesinden tesciline istinaden düzenlenmiştir.
e) İşlemin Mali Yönü
Pay temliki için öncelikle taşınmazın veraset ve intikal vergisi ilişiğinin kestirilmiş olması gerekir (TKGM.Gn.1469).
Pay temliki bedelli ise satış olarak kabul edilir. Bu nedenle, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a Pozisyonu uyarınca taşınmaz malın emlak beyan değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden (temlik edilen paya isabet eden değerden) az olmamak üzere taraflarca beyan edilen temlik (satış) değeri üzerinden alıcı ve satıcı için ayrı ayrı Binde 15 oranında harç tahsili gerekir.
Pay temliki, bir bedel alınmadan bağış olarak yapılıyorsa (4) sayılı Tarifenin 4. Nolu Pozisyonu uyarınca kayıtlı değer üzerinden payı temlik alan mirasçıdan Binde 54 oranında harç tahsili gerekir. Ayrıca işlem pay bağışı olduğundan veraset ve intikal vergisi için işlemden sonra vergi dairesine ihbarda bulunulması lazımdır (TKGM.Gn.1469).
Taşınmazın nevi hanesinde vakıf şerhi varsa, vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir ve Döner Sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Hiç yorum yok: