21 Haziran 2010 Pazartesi

İSKİ İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ

İSKİ


İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSKİ İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ

A M A Ç:

1.MADDE:

Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma

sularının temin edildiği ve edileceği Istanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde bulunan

yüzey ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesini önlemektir.

K A PS A M :

2.MADDE:

20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu ile tesbit edilen görev ve yetki alanı dahilinde İstanbul

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği

yüzey ve yeraltı suyu kaynakları ve bu kaynakların korunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları

dahilinde ve haricinde bulunan alanlar, bu yönetmeliğin kapsamındadır.

H U KUK İ DA Y AN A K:

3.MADDE:

Bu yönetmelik, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş

ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/c, 6/L ve 20. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden tanzim edilmiştir.

TA N IMLAR :

4.MADDE:

Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır:

İ d a r e : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (kısaca İSKİ)

İ S K İ G örü ş ü : Yetkili kurumlar tarafından verilecek izin, ruhsat, imar planları, madencilik, döküm faaliyetleri,

tarım, hayvancılık, kaynak ve yeraltı suları ile ilgili olarak, içmesuyu havzalarında yapılacak faaliyetler için bu

yönetmelik doğrultusunda idare tarafından verilen görüşdür.

İ ç m e s u y u h a v z a l a r ı ( H a v z a ) :

İçme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği yüzeysel ve yer altı suyu kaynaklarının tabii su toplama

alanıdır. Ekli listede listelenen içmesuyu havzaları ve dereler koruma altına alınmıştır.

İ ç m e v e K ull a n ma s u y u T e m in E d i l e n v e E d il e c e k O l a n Y ü z e y s e l v e Y e r a l t ı S u K a y n a k l a r ı:

İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere kullanılan veya kullanılması hedeflenen her türlü suni veya tabii

göller ile bunları besleyen sular ve yeraltı su kaynaklarıdır.

A l ı c ı O r t a m :

Atıksuların verildiği kanalizasyon şebekesi, deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

A r ı t m a :

Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya

tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın tabii, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve

ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal

ve biyolojik arıtma işlemlerini veya atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerin müsaade

edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.

Bu metin, 12.05.2006 tarih ve 933 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek 25.05.2006 tarihinde Gazete

34'te yayınlanan yönetmelikte, 16.07.2009 tarih ve 14 sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek 28 Temmuz

2009 Tarihli Referans Gazetesinde yayınlanan değişiklikleri havidir.

1

A t ı k :

Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı

ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara neden olan

ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.

A t ı k s u :

Evsel, sanayi, zirai ve diğer kullanımlar neticesi kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.

A t ı k s u K a y n a k l a r ı :

Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan konutlar, ticari binalar, endüstri

kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar,

sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanlardır.

S a n a y i A t ı k s u y u :

Sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve sanayi sitelerinin her türlü üretim işlemlerinden

kaynaklanan sulardır.

E v s e l A t ı k s u :

Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve

kullanımları neticesi meydana gelen atıksulardır.

D e r e M u t l a k K oruma A l a n ı:

Yeraltı ve yerüstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin jeolojik ve topografik yapısı

ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın muayyen aylarında önemli miktarda su taşıyan ve tabii yatağı olan ve

isimleri Liste-1’de belirtilen akarsulara “dere” denir. Bu derelerin her iki yanında yer alan ve genişliği Liste-

1’de verilen karasal alan dere mutlak koruma alanıdır.

M u t l a k K oruma A l a n ı:

İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su

ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alanın

havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.

K ı s a M e s a f e l i K o ruma A l a n ı :

Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan

sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

O r t a M e s a f e l i K oruma A l a n ı:

Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis

konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza

sınırında son bulur.

U z un M e s a f e l i K oruma A l a n ı:

Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan

bütün kara alanıdır.

Ö n A rı t m a :

Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir vasıta ile münferit, ortak ve kamuya

ait atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle İSKİ

tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir.

S u K ir l i liği:

İnsan faaliyetleri neticesinde su kaynakları fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin,

kullanım maksatlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.

T e h li k e l i v e Z a r a r lı A t ı k :

Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen

etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren -yeraltı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için “Su

Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca- özel muamele ve bertaraf

işlemleri gerektiren maddeleri ifade eder.

E n t e g re T e s i s :

Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesislerin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun

bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir veya

bir üretim dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir.

K a y n a k S u l a r ı :

Tabii olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır.

2

Y e ra l tı S u ları:

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda tarifi yapılmış sulardır.

K . A . K . S . ( İ n ş a a t A l a n ı K a t s a y ı s ı ) :

Yapı inşaat alanının (katlar alanının) parsel alanına oranıdır.

Rezervuar: Doğal göller veya bir sedde yapısı arkasında suyun biriktirildiği alanlardır.

REZERVUARLARIN VE KORUMA ALTINDAKİ DERE YATAKLARININ MAKSİMUM SU KOTU İÇİNDE

UYULMASI GEREKEN ESASLAR

5.MADDE :

a) Katı ve sıvı atıklar dökülemez.

b) Yakıt motorlu araç çalıştırılamaz.

c) Yüzme, su üstü, su altı sporları ve kültür balıkçılığı yapılamaz. Kürek, yelken ve balık tutma faaliyetlerine

su alma noktasına 300 m’den daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir.

d) Kaynaklar üzerinde ilaçlama gibi zehirli zararlı faaliyetler yapılamaz.

e) Suyun temini, arıtılması ve elektrik üretimi için gerekli teknik tesisler dışında herhangi bir yapı yapılamaz.

İ Ç M E S U Y U HA V Z AL A R INDA Y A P I LA Ş M A İLE İ LG İ L İ U Y U L M A S I G E R E K E N E S A S L AR:

6.MADDE:

a) İçmesuyu havzalarında bu yönetmelik çerçevesinde İSKİ görüşü alınmak suretiyle mevcut mevzuatta

öngörülen yasal süreler içinde Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının hazırlanması esastır.

b) İmar planı bulunmayan alanlarda hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

c) İSKİ Görüşü bulunmayan mevcut planların bu yönetmelik doğrultusunda revize edilmesi ve İSKİ Görüşü

alınması zorunludur.

d) İSKİ görüşü dikkate alınarak hazırlanan ve yürürlüğe giren planlı alanlarda, mer’i mevzuat hükümlerine göre;

Her türlü yapı ve tesislere ilgili idari merciler tarafından ruhsat verilir,

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşmalar ve faaliyetler için ilgili belediyesinden yasal işlem tesis edilmesi

istenir.

e) İmar Planlarının hazırlanması aşamasında;

Göl ve dere mutlak koruma alanları, kısa mesafeli koruma alanları, orman alanları, mutlak tarım alanları

yerleşime açılamaz. Bu alanlar ile, askeri alanlar yoğunluk hesabına dahil edilemez

İmar planlarında orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yer alan konut alanlarında LİSTE-2’de verilen orta

ve uzun mesafeli koruma alanları için ayrı ayrı belirtilen yoğunluk değerleri aşılamaz.

Kamu hizmeti için ayrılan sosyal ve teknik donatı yapıları hariç konut dışı yapılaşmalarda ise KAKS: 0.25

değeri aşılamaz.

f) Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut veya yapılacak bir kollektör

sistemi olması halinde yapılaşma ve diğer faaliyetler yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını

engellemez. Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştirmez.

g) Havzalarda atıksu üreten her türlü tesis ve yapının atıksuları için, “İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj

Yönetmeliği”nde belirtilen tedbirlerin alınması zorunludur.

h) Tüm koruma kuşaklarında içmesuyu havzası ilanından önce mevcut köy yerleşik alanları içinde uygulama imar

planları hazırlanıncaya kadar, mevcut yapıların tadilat ve tamirat müracatlarına ebatları değiştirilmeksizin ilgili

belediyesinden alınacak yazılı izin veya ruhsatın idareye ibrazı halinde onay verilir.

i) Bu yönetmelik ile İçme Suyu Havzası olarak ilan edilen bölgelerin, havza ilan tarihinden önce yürürlükte olan

Çevre Düzeni Planlarının Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine aykırı olmayan hükümleri uygulanır. Ayrıca

1/100.000 ölçekli Düzce İli, 1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve yakın çevresi, 1/25.000 ölçekli Yığılca ilçesi

çevre Düzeni planlarının açıklama raporları ve uygulama hükümlerine aykırı olmayan yönetmelik maddeleri de

uygulanır.

j) Kısa mesafeli koruma alanlarında kalan kırsal yerleşik alanlar planlanırken mevcut yapılar, ebatları

değiştirilmeksizin aynen muhafaza edilebilir.

3

6.1. Göl Mutlak (0-300m) ve Dere Mutlak Koruma Alanlarında;

a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir

şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.

b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj

planları doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve

doğal yapıyı bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir.

Bu cepler su alma yapısına 300 m’den daha yakın olamaz.

c) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin

verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz.

d) Mutlak koruma alanlarında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin verilmez.

6.2. Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında (300-1000 m):

a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir

şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.

b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj

planları doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve

doğal yapıyı bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir, açık spor alanları teşkil edilebilir.

c) Kısa mesafeli koruma alanında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin

verilmez.

d) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin

verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, vb. tesisler yapılamaz.

6.3.Orta Mesafeli Koruma Alanlarında (1000 – 2000 m.):

İmar planında aşağıda belirtilen fonksiyonlar önerilemez, bu fonksiyonlara ait yapılara orta mesafeli koruma

alanlarında izin verilemez.

Her türlü sanayi maksatlı yapılar,

Serbest Bölge,

Tıp fakülteleri,

Labaratuarlarında ve atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği hertürlü eğitim ve öğretim kurumları,

Hastane,

Akaryakıt istasyonu,

Hayvancılık Tesisleri,

Mezbaha,

Her türlü kimyevi madde, yakıt, zehirli zararlı ve tehlikeli madde depoları,

Katı atık depolama tesisleri,

Çöp toplama ve imha merkezleri,

Mezarlık.

6.4 Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m – İçmesuyu Havza sınırı arası) :

İmar planında aşağıda belirtilen fonksiyonlar önerilemez, bu fonksiyonlara ait yapılara uzun mesafeli koruma

alanlarında izin verilemez.

Metal Sertleştirme (tuz ile)

Metal Kaplama

Yüzey Temizleme (asitle)

Tekstil Boyama ve emprime baskı

Hurda Plastik Yıkama

Liftli Yıkama-yağlamacılar

Kimyasal madde depoları (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı)

İmalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri

Hurda kağıt işleme

Ham Deri İşleme

Asit imal ve dolum yerleri.

Zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri

4

Pil, batarya-akü imal yerleri

Gres yağ fabrikaları (Petrol Türevi)

Domuz ve köpek çiftlikleri

Entegre hayvancılık tesisleri

İlaç Sentez fabrikaları

Ağır metal tuzu üretimi

Cam yıkama

Yün yıkama

Çöp ayırma, depolaması ve imha merkezleri,

Açık kömür depolama

Matbaa

Her türlü kimyevi madde ve yakıt depoları.

M A D E N CİLİK V E D ÖKÜM F AALİ Y E T L E R İ

7.MADDE:

7.1 Madencilik Faaliyetleri.

a) Göl ve dere mutlak koruma alanlarında hiçbir şekilde maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.

b) Kısa, Orta ve Uzun mesafeli koruma alanları içinde, Madencilik mevzuatı ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

hükümlerine uygun olarak ilgili idarelerden izin alınması kaydıyla madencilik faaliyetine izin verilir.

Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

hükümlerine uyulması zorunludur.

7.2 Döküm Faaliyetleri.

a) Mutlak (göl/dere) koruma alanlarına döküm yapılamaz.

b) Kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında bulunan eski taş, maden, kum, mıcır, kil vs. ocaklarına

doğal yapısının ikame edilmesi maksadıyla ve dolum sonrası ağaçlandırılmak şartlarıyla sadece

kirlenmemiş hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

c) Uzun mesafeli koruma alanlarında; kimyasal atık, çöp vb, suyun kalitesine olumsuz etki edecek malzeme

dökülmemesi, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği yetkili kurumlardan

izin/ruhsat alınması, kontrol ve denetimin adı geçen yönetmelikte belirtilen kurumlarca yapılması kaydıyla,

hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları için döküm sahası oluşturulmasına müsaade edilir.

d) Döküm faaliyeti için olumlu görüş verilen tüm havza alanlarında “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği yetkili kurumlardan izin/ruhsat alınması şarttır.

Z İRAAT v e H A Y V A N C I L I K

8.MADDE

a) İçmesuyu Havzalarında sun’i, kimyasal gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanıldığı ziraate izin verilmez.

b) İçmesuyu havzalarının bütün koruma alanlarında suni, kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla

organik tarım teknikleri kullanılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde bitkisel üretime ve

İdarenin uygun gördüğü meyvecilik ve ağaçlandırma faaliyetlerine izin verilir.

c) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında hayvanların kontrollü otlatılmasına izin verilir.

d) Organik tarım teknikleri kullanılarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde, İçmesuyu

havzalarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında organik arı yetiştiriciliğine, uzun mesafeli koruma

alanlarında hayvansal üretime izin verilir.

e) Kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında izin verilen organik tarım faaliyetleri için parsel büyüklüğü

5000 m2’den az olmamak üzere yukarıda belirtilen faaliyetler için gerekli olan ve bir parselde birden fazla

olmamak kaydıyla kısa mesafeli koruma alanlarında 50 m2’yi geçmeyen, orta ve uzun mesafede 75 m2’yi

geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen prefabrik yapıya müsaade edilir.

5

K A Y N A K ( M E N B A) S U LA R I V E Y E R ALTI S U L A R I

9.MADDE

a) Kaynak ve yer altı sularının tasarrufu, yetki ve sorumluluk sahasında İSKİ’ye aittir.

b) Havzalarda içme vb. maksatlı yeni kaynak suyu tahsislerine ve sanayi, inşaat vb. sektörlerde

kullanılmasına yönelik ticari maksatlı kuyuya izin verilemez .

c) Daha önce tahsisi yapılmış kaynak suları, mevcut ticari maksatlı kuyular ve ticari olmayan kuyularla ilgili

hususlar yönerge ile tespit edilir.

T E D B İ R L E R V E M Ü E Y Y i D E L E R :

10. MADDE:

a) Bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya diğer mevzuatla yasaklanmış olan yapıların ve

faaliyetlerin havzadaki koruma alanlarında yapılması, su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle

bir neticenin doğmasına yolaçma tehlikesi arzeden faaliyetlerden sayılır.

b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşaası yasaklanmış yapılar ile her çeşit tesisat

ve muhdesatın 2560 sayılı kanunun 20.maddesine göre yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin 3194

sayılı kanun gereği yapımının durdurulması, mühürlenmesi, gerektiğinde yıkılması ilgili Büyükşehir , İl,

İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarından talep edilir.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı statüsünde değerlendirilen yapıların yıkımları ile ilgili kanuni prosedür,

havza yönergesi ile tespit edilir.

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmeliklerde su kaynaklarının

kirlenmeye karşı korunması ile ilgili konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı fiil ve faaliyetlerin

tesbiti halinde durum ayrıca Çevre Kanunu’nun 15 ve 16.maddelerinin uygulanması istemini ihtiva

eden bir yazı ile Valiliğe veya ilgili ilçe kaymakamlığına bildirilir.

d) İSKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde;

Su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına yolaçma tehlikesi

arzeden faaliyetleri yapanlar, İSKİ’ye ait her türlü menkul ve gayri menkullere zarar verenler ve

halkın içeceği sulara zehir katarak vesair suretle bozarak, umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimseler

hakkında; İSKİ kanunun 20.maddesi, İmar, Çevre vb. mevzuat gereği TCK’nın ilgili maddelerince

cezalandırılması için suç duyurusunda bulunur.

e) Su kaynaklarının korunmasına dair hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi meydana

gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İSKİ

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının

Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre işlem yapılır.

11 .MADDE:

Kirlenmeye karşı koruma tedbirlerinin alınması için yukarıdaki maddelerin uygulanmasında

aşağıdaki esaslara uyulur.

a) İSKİ Genel Müdürlüğü, “Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği”’nin 10.3. Maddesinde belirtilen yetkili

belediye karar organlarındandır.

b) İSKİ tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve

işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün yetki alanı 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun ile

2560 sayılı Kanunun 1.maddesi mucibince tesbit edilen alandır.

c) Yönetmelik hükümlerine göre inşaatı yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın

yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ruhsata aykırı

veya ruhsatsız yapılara dair hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yapılaşma Belediye sınırları haricinde

olmakla birlikte 831 sayılı kanun ile 2560 sayılı kanunun 1.maddesi mucibince su kaynaklarının

kirlenmeye karşı korunması için tesbit edilen alanda teşekkül etmiş ise bunlar hakkında ilgili

Büyükşehir, İl, İlçe ve İlk Kademe Belediyesince durdurma, mühürleme işlemleri yapılır.

d) Muhtarlar kendi bölgelerindeki su havzaları içinde yapı, zararlı tesis veya suyu kirletecek yönde

veyahut İSKİ’nin tesis ve boru hatlarına zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar hakkında zabıt tutmakla

ve bunları ilgili mülki amire ve İSKİ’ye bildirmekle mükelleftir.

6

Ç E Ş İ TLİ H Ü KÜM L ER :

12.MADDE:

Ömerli Havzasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 13.08.1984 tarih ve 12657 sayılı Ömerli

İçmesuyu Havzası Çevre Koruma Planı’nda öngörüldüğü gibi Esenceli, Kurtdoğmuş, Emirli, Kurnaköy,

Paşaköy ve Alibey Havzasında Pirinçci Köyleri ile Büyükçekmece Bahsayış Köyü bir program dahilinde

kamulaştırılır.

13.MADDE:

İSKİ Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2560 sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince içmesuyu havzalarına;

atıksu, zararlı atık boşaltma gibi faaliyetlerde bulunanaların ve su kaynağı, arıtma tesisi, isale hatlarına, hazne

ve şebekeler gibi her türlü tesislere zarar verenlerin meydana getirdikleri zarar, sebep olanlara ödettirilir ve

zararın giderilmesi için yapılacak her türlü masraflar ilgiliden tahsil edilir.

GE Ç İCİ M A DD E :

14.MADDE

İçmesuyu Havzalarında mevcut yapılardaki Atıksu üreten faaliyetler Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

hükümlerine tabidir.

Y Ü RÜ R LÜK :

15.MADDE:

Resmi Gazete’nin 13 Mart 1984 tarih ve 18340 sayılı nüshasında yayınlanan ve o tarihten bu

yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar “İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan

Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması” hakkındaki bütün yönetmelikler ve

değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır. Dönemindeki yönetmeliklere göre ilgili prosedürden geçerek İSKİ

Görüşü alan ve yürürlüğe giren imar planları müktesep hak olarak geçerlidir.

Bu yönetmelikte açıklanmayan hususlarda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulama esasları ve diğer

hususlar yönergede belirlenir.

Y Ü RÜ T ME :

16 .MADDE:

Bu yönetmelik hükümlerini Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) yürütür.

7

LİSTE-1

KORUMA ALTINA ALINAN İÇMESUYU HAVZALARI VE DERELER:

Aşağıdaki derelerin mutlak koruma alanları derelerin her iki tarafındaki 100 metrelik alandır.

Bu alanlarda mutlak koruma alanları hükümleri geçerlidir.

Ta r ihi Ta k s i m v e K ı rk ç eş m e su be n tle r i Hav z as ı :

S a z l ı d e r e H a v z a s ı :

Kanlıgöl Deresi, Türkköse Deresi ve Derbent Deresi Kolu, Dursun Köy Deresi, Kaldırım Çoban Deresi, Boyalık

Deresi, Mandıra Deresi, Baklalı Deresi,

B ü y ü k ç e k m e c e H a v z a s ı :

Beylikçayı Deresi, Çekmece Deresi, Hamza Deresi, Eskidere ve Orcunlu Dere, Kızıldere kolu, Karasu Deresi

ve Akalan Deresi, Şeytan Deresi, Ayus Deresi, İnter Deresi, Tavşan Deresi, Delice Deresi Kolları, Tahtaköprü

Deresi, Koy Deresi, Damlıdere ve Kesliçiftliği Deresi, Kiladine Deresi Kolu,

A l i b e y H a v z a s ı :

Cebeci Deresi, Boğazköy Deresi, Bolluca Deresi, Kocaman Dere, Çıplak Dere ve Ayvalı Deresi, Ayvalık

Deresi, Sidan Deresi, Elmalı Kalan Dere, Gülgen Dere, Malkoç Dere, Çiftepınar Dere Kolları,

T e r k o s H a v z a s ı :

Kanlıayazma Deresi ve Yeniköy Deresi, Ustuluk Deresi, Çeko Deresi Kolları, Tayakadın Deresi,

Sinanköprü Taşlıbayır Deresi, Malakçı Deresi, Kaptan Çayırı Deresi, Ana Dere, Derin Dere, Fitirgan

Dere, Koca Dere, Sivas Köy Deresi, Eğrek Dere, Suluklu Dere ve Keçikerme Deresi Yolu, Kurt Deresi,

Ayazma Dere, Karaca Köy Deresi, Istranca Deresi, Pınar Dere ve Belgrat Dere, Ceviz Dere, Sinir Dere,

Karasu Deresi (ve 3 kolu), Balçık Dere, Çatalcakaya Dere, Şeytan Dere, Kaci Dere, Binkılıç Dere,

Büyükdere, Molla Hüseyin Deresi, Karatina Deresi, Arı Dere, Tumba Dere, Mekan Dere, Kısa Dere,

Çeşme Deresi, Kürk Dere, Ceviz Dere, Karamandıra Dere, Sukarışığı Dere, Mandıra Dere, Şeytan Dere,

Istranca Dere, Dışbudaklık Deresi ve Dingil Dere, Kürek Dere, Gümüşparası Dere, Taşlıgeçit Deresi,

Kuru Dere, Kütüklü Dere, Mürverçeşme Dere, Şişkafa Dere Kolları,

Ö m e r l i H a v z a s ı :

Kömürlük Dere, Bıçkı Dere, Muslu Yatak Deresi, Sarıkız Deresi, Ozan Dere, Büyük Dere, Sögütgeçidi Dere

ve Kara Dere Kolları, Sazak Dere, Zubcan Dere ve Kahvecioğlu Deresi Kolu, Göçbeyli Dere, Kadıçayır

Dere, Eski Değirmen Dere, Balçık Dere, Kocagöl Dere ve Doğan Dere, Değirmen Dere, Kuzguncuk Dere,

Yayla Dere, Cankoca Dere, Canbazalacağı Dere, Horoz Dere, Suçıkan Dere, Yongalıdere Kolları, Koy

Dere, Değirmen Dere, Patlıcan Gölü Dere, Topçayırlar Deresi, Uzun Dere, Maldöken Dere, Paşaköy

Deresi, Ayazma Dere, Paşaçayırı Deresi, Değirmen Dere ve Bakkalköy Deresi, Palamut Dere,

E l m a l ı H a v z a s ı :

Sakıran Deresi, Arnavut Deresi, Çiftlik Dere, Armutyatağı Deresi, Çekmeköy Deresi, Değirmen Dere,

Karaağaç Deresi, Köprü Dere (Kemer Dere)

D a r lık H a v z a s ı :

Elmalı Dere, Kapaklı Dere, Düzler Dere, Haymana Dere, Çörtlen Dere, Eğri Dere (2 adet), Çanak Dere,

Mısırlı Dere, Teke Dere, Arpacı Dere, Çamaşır Dere, Sarpeğrek Dere, Sığırlık Dere, Kocataş Dere,

Karaçayır Dere, Çakıltarla Dere, Şeftali Dere, Alçak Dere, Örümcek Dere, Dümen Dere, Soğuksu Dere,

Yumurcak Dere, Maden Dere, Musaköy Dere, Dikili Dere, Yusuf Dere, Eroğlu Dere, Cevahir Dere,

Darlık Deresi Kolları, Soğuksu Dere, Karanlık Dere, Kayalı Dere, Kokar Dere, Pınar Dere, Sığırlık

Dere, Kaynarca Dere, Meşeli Dere (Büyük Dere), Murlak Dere, Kızılcıklı Dere, Ağıl Dere, Ayvalı

Dere, Göller Dere, Fındıkpınar Dere, Köprücük Dere, Kiremitçi Dere, Öven Dere, Dombay Dere, Ballık

Dere, Değirmen Dere, Çamyatay Dere, Danışman Dere, Aydere, Dumbay Dere, Başlar Dere, Şahin Dere,

Demir Dere, Gökoluk Dere,

Yeşilçay projesinde İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz Baraj Havzaları ile;

Istranca (Yıldız ) Dereleri Projesi Kapsamında Yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingoz Dere, Elmalı

Dere, Sultanbahçe Dere, Kazan Dere, Pabuç Dere Baraj Havzaları da alınmış olup, Istranca Derelerinde

koruma altına alınacak dereler;

8

D ü z D e re H a v z as ı :

Düz Dere, Kovankaya, Haşimpınarı, Pazarbaşı, Kayınlık, Taşdelen.

Ç i lingoz De r es i Hav z as ı :

Çomakçı, Üçpınar, Büyükerikli, Gümüş, 1.Kavaklı, Erikli, Demirci, Çiçek, Gürgen, 2.Kavaklı, Çanakçı,

Aktaşlar, Aktaş, Çavdar, Küçükerikli.

K u zulu D e re H a v z as ı :

Sulu, Sarp, Bileğitaşı (Aziz), Milas, Saklısu, Karlı, Küçükböğürtlen, Büyükböğürtlen, Makara, Davulyolu, Aziz,

Çilingoz, Kaynaklar, Seremet, Çanakça, Muşmula, Karpıca, Motor, Seymen, Kaynak, Çavdar.

K a za n Dere Hav z a s ı:

Kazandere, Lale Dere, Soğuksu Dere, Mandıraeğreği, Kotil, Çerkezeğreği, Arpatarla, Köserelik, Çayır, 1.

Kiraz, 2. Kiraz, Erikli, Taromba, Helvabayır, 1. Soguksu, 2.Soğuksu, Yakıbın (Yakup), Hacıhaşim, Dingil (Kuti),

Pirentepe (Pirenli), Saklısu, Domuz, Kurugöl, Yenesuyu, Yurt, Gürgeankışla, Moloz, 1. Sulu, Yüksekeğrek,

2. Sulu, Darıtarla, Gübre, Kesikkoru, Güvenli, Ayıdeliği, Beypınar, Kuru, İncekoru, Kalınkoru,

Terzimağara, Kabalar, Eşek, Kalamir, Köprü, Kalemir (Kalem), Şakirinkeleme, Geyikalan (Keyikalan),

Kuruçeşme, Köprü, Telefondireği, Kuyukaynaklar, Fındık, Çavdar, Aksu, Haşlama, Nalbantçeşme,

Kayınpınar, Değirmen, Kazan, Ana, Yurt, Kalem, Kuru, Sandıklar, Z.Derin, Çamaşır, Yaşarağanın, Sazlık,

Sazlıkpınar, Yazkışla, Dingilli, Başgöl, Yalanlı, 1.Derin, Abduşunçeşme, Maksudun Pınarı, Sınır, Kömürcü,

Gülgen Pınar, Nalhanlıpınar.

E l malı D e re Hav z a s ı:

Elmalı, Erikli, Yarımdağ, Küçükelmalı, Dışbudakeğreği, Kurteğreği.

S u lta n bah ç e D e re Hav z a s ı:

Eşek, Hamza, Bahçe, Sürgüyolu, Gürgen, Büyükhoca, Kayınlı, Asmalı, Kuru, Ağıl, Hafızın, Kulübetarla,

Cehennem, Kayınlar, Küçükhoca, Yanıkkulübeler, Dultarla.

Pa b uç De r e Hav z as ı :

Kaldırım, Cevizli, 4.Geçit, Demetyolu, Taşpınar, Pabuç, Uskumru, Kepçe, Kışlacık, Balıkpınar, Sarıgeçit,

Mağara, Fırınhendeği, Şişmanot, Kurt, Sazlı, Kavaklar, Kuru, Kocataş, Dedepınar, Acıçeşme, Baltacı, Koru,

Kiremit, Kovantaşı, Kiremithane, Kuşkaya, Kokmuştarla, Arka, Gürgen, Karamanpınarı, Pendik, Çayır,

Palamut, Karanlık, Kokmuşpınar, Kereviz, Tekkaya, Panayot.

Yeşilçay Projesi Kapsamında Yer Alan İsaköy,Kabakoz,Sungurlu Baraj ve Yeşilvadi Regülatör Havzaları;

İsaköy Havzası

Balıktaşı Dere, Yayla Deresi, Aktaşlar Deresi, Göksu Dere, Büyük Dere, Kurtçal Dere, Balcı Dere, Gölcük Dere,

Gümüş Dere, Çanak Dere, Sarp (Göksu Kolu) Dere, Çökürtlen Dere, Büyük Dere, Koca Dere (2 adet), Kaşık Dere,

Çubuk Dere, Gücük Dere, Sarp Dere, Bağlar Dere, Büyük (2) Dere, Çul Dere, Çorak Dere (2 adet), Ambargülü Dere,

Aşağı Dere, Kocabayır Dere, Heybeli Dere, Damla Dere, Palamut Dere, Gürgen Dere, Kavaklar Dere, Ortadeğirmen

Dere, Bıçkı Dere (2 adet), Maden Dere, Oruçlar Dere, Kızılcaelma Dere, Yırtan Dere, Elmalı Dere, Almalı Dere, Akdıç

Dere, Kuldere Dere, Gümüş Dere, Ören Dere, Alaca Dere, Ağıl Dere, Karagözlü Dere, Doğan Dere, Kozlar Dere,

Yazlık Dere, Yenibıçkı Dere, Çanakçık Dere, Muratlar Dere, Değirmen Dere, Uzuncaova Dere, Koç Dere, Bakancılar

Dere, Sap Dere

Kabakoz Havzası

Saztarla Dere, Bağlar Dere, Karapınar Dere, Geçit Dere, Armutlu Dere, Büyükgeçit Dere

Sungurlu Havzası

Saracık Dere, Karaman Dere, Düztarla Dere, Sarılar Dere, Çanakçık Dere, Değirmen Dere (4 adet), Çatça Dere,

Çubuklu Dere, Adacık Dere, Sarılık Dere, Çobanpınar Dere, Davul Dere (2 adet), Elmalık Dere, Hisar Dere, Yokuş

Dere, Serengeçit Dere, Topuz Dere, Teksen Dere, Gözler Dere, Tepeören Dere, Bıçkı Dere, Yaprak Dere,

Sülükkaldırım Dere, Geçit Dere, İkizce Dere, Koca Dere, Balaban Dere, Çöplü Dere, Eylemez Dere, Aba Dere,

Taşlıgeçit Dere, Kaynarca Dere, Karayol Dere, Gücük Dere, Hakaniye Dere, Çardak Dere, Çağlan Dere, Gürgen

Dere, Islak Dere, Kütüklü Dere

Yeşilvadi Regülatör Havzası

Yeşil Dere, Ihlamur Dere, Kara Dere, Ağıl Dere,

Eğri Dere, Avcıkoru Dere, Meşe Dere, Şeftali Dere, Portakal Dere, Hamam Dere, Ağıl Dere, Kiraz Yatak Dere,

Melen – Hasanlar Baraj Havzaları:

Melen Havzası

Ahmetbey deresi, Aksu1 deresi, Aksu2 deresi, Alopture deresi, Asarsuyu deresi, Balıklıdere, Benek deresi, Bıçkıbaşı

deresi, Büyük melen çayı, Büyük melen deresi, Cumadere, Çakmaklı deresi, Çamlıdere, Çerkez deresi, Çerkez

mehmet deresi, Çidem deresi, Çobangeçit deresi, Dayanıksuyu deresi, Dedebıçkı deresi, Değirmen1 deresi,

Değirmen2 deresi, Değirmen3 deresi, Derebalık deresi, Derinoba deresi, Dikilitaş deresi, Elmalıdere1, Elmalıdere2,

Elmalıpınar deresi, Eyerlik deresi(bayırlık), Göksu deresi, Gölbelen deresi, Güldibi deresi, Gülle deresi, Güzdere,

Hacı hasan deresi, Hacınınkırık deresi, Hamamsuyu deresi, Hızardere, Ilıcayayla deresi, İbiyik deresi, Kabalaklı

deresi, Kalabaklı deresi, Karacadere, Karadere1, Karadere2, Kırandere

(küllüklükıran), Kızılpınar deresi, Kızılüzüm1 deresi, Kızılüzüm2 deresi, Kocadere, Köprü deresi, Kurtsuyu deresi,

Küçük melen deresi, Küçükdere, Melen çayı, Melik deresi, Muncurlu deresi, Muratoğlu deresi, Ortayayla deresi,

Pazarcık deresi, Sadran deresi, Saman deresi, Sığırlık deresi, Soğuksu deresi, Söbecealan deresi, Suludere,

Sülükkolu deresi, Süngüt deresi, Şifen deresi, Şimşirsuyu deresi, Tezdere, Uğursuyu1 deresi, Uğursuyu2 deresi,

Üçözler deresi, Yılanlıkaya deresi

Hasanlar Havzası

Akçaören deresi, Aksu deresi, Aktaşpınarı deresi, Alputkarapınar deresi, Amcakuz deresi, Arsaklar deresi, Asar

deresi, Asaraltı deresi, Beşpınar deresi, Bolabolol deresi, Çengül deresi, Değirmen1 deresi, Değirmen2 deresi,

Değirmen3 deresi, Demirci deresi, Dibek deresi, Dibeklerdibi deresi, Doğankuzu deresi, Eğniler deresi, Endelek

deresi, Fasılyayla deresi, Fındıklı deresi, Göleril deresi, Güllük deresi, Günel deresi, Hacıyeri deresi, Hızar deresi,

Hocabey deresi, İncirlik deresi, Isıgan deresi, Kara deresi, Karadikenli deresi, Karakaş deresi, Kirazlıyayla deresi,

Karakünerlik deresi, Kargacık deresi, Kavaklı2 deresi, Kavurkoy deresi, Kaya deresi, Kaynaşlıkez deresi,

Kemanecibiçki deresi, Kestanebaşı deresi, Ketenli deresi, Kırıkkayası deresi, Kızbuvel deresi, Kızılcabayır deresi,

İndere, Kavaklı1 deresi, Kızılcasu deresi, Köm deresi, Kurşunlu deresi, Kurtkaya deresi, Mektep deresi, Melen çayı,

Melen deresi, Naşlar deresi, Otlukırık deresi, Samanburun deresi, Sazlı deresi, Soğuksu deresi, Suçağlayan deresi,

Tatlı deresi, Tekeağılı deresi, Tekneci deresi, Tenbel deresi, Yeniyer deresi, Yukarıçengül deresi, Yukarısenegül

deresi

8

LİSTE - 2

Belediyesi

ORTA Mesafeli

Koruma Alanı

Ortalama

Yoğunluk

(Kişi/ha)

UZUN Mesafeli

Koruma Alanı

Ortalama Yoğunluk

(Kişi/ha)

AVRUPA

ARNAVUTKÖY

(Merkez) 40 80

(Kırsal) 20 25

B.ÇEKMECE 22 28

BAŞAKŞEHİR 20 25

ÇATALCA

(Merkez) 40 60

(Kırsal) 20 25

ESENYURT 40 60

EYÜP 30 50

SİLİVRİ 20 25

SULTANGAZİ 40 60

ASYA

ATAŞEHİR 60 95

BEYKOZ 30 50

ÇEKMEKÖY 60 100

KARTAL 20 25

MALTEPE 20 25

PENDİK 20 25

SANCAKTEPE 40 120

SULTANBEYLİ 40 150

ŞİLE 20 25

TUZLA 20 25

ÜMRANİYE 80 140

Listede yer almayan

DİĞER ALANLAR 20 25

* Toplam yoğunluğu artırmamak kaydıyla orta mesafeli Koruma Alanındaki

yoğunluk Uzun mesafeli Koruma Alanındaki yoğunluğa ilave edilebilir

9

Hiç yorum yok: