25 Mayıs 2016 Çarşamba

Kök Tapu Nedir ?

Kök Tapu Nedir ? 
Tapu , tapu müdürlükleri tarafından verilen , arazi / ev vb. yapılar ve malikleri ile ilgili detaylı bilgileri gösteren resmi bir belgedir. Bu belge ‘ Tapu Senedi ‘ olarak da bilinmektedir.
Tapu , ‘ Tapuk ‘ kelimesinden türetilen ve güven manasına gelen bir kelimedir.
Kök Tapu Nedir ?
Bazı tapular kök tapu olarak isimlendirilmektedir. Kök tapu denen belgeler nelerdir ?
Kök tapu , tapulara esas olarak kullanılan ve Cumhuriyet dönemi öncesine dayanan tapu kayıtlarıdır. Kök Tapular aslında herkesin bildiği Osmanlı Tapuları’dır. Bu tapular elimizde bulunan tapuların oluşmasında kaynak olarak kullanılan belgelerdir.
Kök tapulara ve içlerinde bulunan bilgilere ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bu bilgilere ulaşmak için Tapu müdürlükleri ve eski Osmanlı Arşivleri kullanılabilir. 

Sükna Hakkı Nedir?
Sükna hakkı kısaca , 'oturma hakkı' dır. Bu hak kişiye bir binada ve binaya ait herhangi bir bölümünde oturma yetkisi verir.
Sükna Hakkı, kişiye sıkı sıkı bağlı bir haktır. Kişiye bağlı bir hak olduğu için miras bırakılamaz. Başkasına devredilemez. Söz konusu mesken hak sahibinin rızası 
olmadıkça kiraya verilemez. Süresinin dolması veya hak sahibinin ölmesi ile sona erer.
Sükna hakkından bahsedilebilmesi için bir evin yada belli bir bölümünün oturma
amacıyla kullanılıyor olması gerekmektedir. Söz konusu yerin tapuya mesken olarak
tescil edilmesi gerekir. Mesken olarak tescil edilmemiş yerler için sükna hakkı
oluşturulmaz.
Örneğin, işyeri olarak tapuda tescil edilmiş bir yer için sükna hakkı tahsis
edilemez. Sadece konut (mesken) olarak tescil edilmiş ve kullanılıyor olması 
gerekir. İskanı alınmamış yerler için de tahsis edilemez. Kat mülkiyetine geçmiş
mesken nitelikli bağımsız bölümler üzerinde sükna hakkı kurulabilir.
Sükna hakkı resmi senet ile oluşturulur. Bu senet Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenir.

Çed (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) Raporu Nedir?
Çevresel etki değerlendirilmesi raporu, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin
çevreye verebilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki
etkilerinin önlenmesi ya da en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi,
seçilen yerle teknolojinin saptanarak değerlendirilmesi, kısa ve uzun dönemde çevrede
ortaya çıkması olası değişkenlerin ele alındığı uzmanlarca hazırlanan ayrıntılı
rapordur.
Bir projeyi gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler bu yönetmelik kapsamında
ÇED raporunu hazırlamak,ilgili makamlara sunmak zorundadır.
Yönetmeliklerin uygulanmasında Çevre Bakanlığı yetkilidir.

Yapı İpoteği Nedir ? Yapı İpoteği Ne Demektir ?


Gayrimenkul / Taşınmaz rehni konusunda akıllara gelen ilk gelen kavram ' İpotek ' tir. Sahibine alacağını rehin konusu gayrimenkulu değerinden elde etme yetkisi veren , bir alacağa ayni güvence oluşturan rehin hakkıdır.
İpotek'den bahsedilebilmesi için bir alacak olmalıdır. Para ile ölçülebilen her türlü alacak ipotek ile güvence altına alınabilir.
Peki , Yapı İpoteği Nedir ? Yapı İpoteği Ne Demektir ? 
Bir gayrimenkul üzerine yapı inşa eden yükleniciler , malzeme tedarik edenler , işçiler gibi emek veren kişilerde İpotek hakkına sahiptir. Bu tür ipoteğe ' Yapı İpoteği ' denir.
Yukarda bahsettiğimiz bu kişiler , alacaklarını vadeli alabilecekleri , yani bir manada arsa malikini kredilendirdikleri için güvence olarak ' Yapı İpoteği ' oluşturulmaktadır.
Fakat Yapı İpoteği kurulabilmesi isteniyorsa alacakların tutarları belirli olmalı , malik tarafından bu alacak kabul edilmeli ve alacak için malik tarafından başka bir güvence gösterilmemiş olmalıdır.

İnşaat Ruhsatı Kaç Yıl Geçerlidir ? İnşaat Ruhsatı Geçerlilik Süresi !

İnşaat Ruhsatı Kaç Yıl Geçerlidir?
İnşaata başlamadan yapılması gerekenlerden biri de inşaat ruhsat işlemleridir. İnşaat ruhsatı alınmadan inşaata başlamak yasal olarak mümkün değildir. 
Ya , aldığınız inşaat ruhsatının geçerlilik süresi nedir ? İnşaat ruhsatı kaç sene geçerlidir ? 
Bir inşaata başlamak için hazırlıklarınızı yaptınız ve sıra geldi inşaat ruhsatına.. Bu ruhsatı alabilmek için Belediye ya da Valiliklere başvurabilirsiniz. Eğer gerekli belgeleri sağlarsanız ruhsat için başvuru yapabilirsiniz. 
Aşağıdaki belgeler ve dilekçe ile ruhsat başvurusu yapılabilmektedir: 
- Tapu Belgesi 
- Yapının Mimari Projesi
- Statik Proje 
- Elektrik ve Tesisat Projesi 
- Yapı Resimleri ve hesaplar
- Varsa Röperli yok ise ebatlı kroki
Yukardaki belgeler tamamlanarak yapılan başvurularda herhangi bir problem ile karşılaşılmaz ise başvurudan sonraki 30 gün içerisinde ruhsat alınır. 
İnşaat İçin Alınan Ruhsat Ne Kadar Geçerlidir ? İnşaat Ruhsatı Kaç Yıl Geçerli Olmaktadır ? İnşaat Ruhsatı Geçerlilik Süresi !
İnşaata başlama tarihi , inşaat ruhsatı alınma tarihinden itibaren 2 sene olarak uygun görülmüştür.
Eğer 2 sene içerisinde inşaata başlanamaz ya da inşaata başladıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı 5 sene içerisinde inşaat tamamlanamaz ise İnşaat Ruhsatı geçersiz olur. 
Bu süreyi uzatmak isteyenler , süre bitmeden belediyeye başvurarak ruhsat süresini yenilemektedir

Velaket / Vekaletname Nasıl Olmalıdır ? ( Dikkat Edilmesi Gereken 12 Madde )

Velaket / Vekaletname Nasıl Olmalıdır ? ( Dikkat Edilmesi Gereken 12 Madde ) 
1. Noter yada konsolosluk tarafından ‘ DÜZENLEME ‘ olarak tanzim edilmelidir. 
2. Vekalet veren kişinin kimliği , nüfus cüzdanı kayıtlarına göre tespit edilmiş olmalıdır.
3. Vekalet veren kişinin fotografı son 3 ay yada daha yakın bir tarih içerisinde çekilmiş olmalıdır.
4. Verilen yetki / yetkiler açık ve tam olarak anlaşılacak bir şekilde belirtilmelidir. 
5. Düzenlenen vekaletname başka bir vekaletnameye dayanıyorsa , bu durum açıkca belirtilmelidir.
6. Vekaletname üzerinde yapılan düzeltme , çıkıntı vb. şeyler imza ve mühür ile onaylanmalıdır.
7. Vekalete konu taşınmaz vekil tarafından satın alınıyor ise , vekilin bir başkasını vekil tarafından satın alınabileceğinin açık bir şekilde belirtilmesi , satış bedelinin malike ödendiğinin belgelenmesi gerekir.
8. Vekaletnamede verilen yetkinin ölümden sonra da geçerli olacağı belirtilmemişse , temsil yetkisi ölümle beraber sona erer.
9. Birden çok vekil tayin edilmek istenirse , temsil yetkilerinin birlikte veya ayrı ayrı kullanılacağının vekaletnamede belirtilmesi gerekmektedir.
Bu husus belirtilmemiş ise tüm vekillerin beraber temsile yetkili oldukları düşünülür.
10. Düzenleme tarihi gayrimenkulun elde edilmesinden önce düzenlenmiş olan vekaletname ile temsil yetkisi mümkün değildir. Bu durumda vekaletnamede bundan sonra edinilecek gayrimenkuller içinde temsile yetkili olduğu belirtilmelidir.
11. Eğer vekaletname Tapu işlemlerinde kullanılacak ise Baba Adı ve Doğum Tarihinin yazması zorunludur.
12. Atılan imzadan doğacak her türlü yarar ve zarar vekalet verene aittir. Tüm vergisel yükümlülükler , hukuki yaptırımlar , doğacak tazminatlar vekalet verene aittir

Yoldan İhdas Nedir ?

Yoldan İhdas Nedir ? 
Yoldan İhdas , imar uygulamasından önce yol niteliğinde olan bir taşınmazın , yolun kapanmasıyla düzenlenen yeni harita ile yoldan ayrılarak bir parsel numarası ile Tapuya tescil edilmesidir. Bu yol tamamen kapanmış ya da yol fazlalığı sebebiyle ihdas edilmiş olabilir.
Bu işlem sonrasında kadastro yolu , yol vasfını tamamen kaybeder ve belediye, köy, karayolları genel müdürlüğü veya hazine adına tescil edilir. 
Yoldan ihdas işlemi, haritası ilgilisi tarafından serbest harita mühendisine yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken bir işlemdir. 
Yoldan ihdas; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir
Yoldan İhdas Haritası : İmar planı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıkları nedeniyle oluþan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.
Yoldan Terk
Kısaca , taşınmaz  ( bina , konut , arsa , arazi ) sahiplerinin bir uygulama ile taşınmazı kamu yararına terk etmeleridir. Bu uygulama İmar planlarının uygulanması sırasında gerçekleşmektedir.
Bu terk etme işlemi taşınmazın hepsi ya da bir kısmında uygulanabileceği gibi bedelli ya da bedelsiz olabilir. 
Örneğin ; taşınmazınız Belediye yol çalışması ( Genişletme vb. ) içine girmiş ise , Belediye sizden taşınmazınızı bedelli ya da bedelsiz bir şekilde alabilir. Bu işleme Yola Terk denmektedir. 
Bu konu belediyeler ile taşınmaz sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren bir konudur. 
Belediyeler genelde taşınmazları bedelsiz olarak almak isterler. Fakat bedelsiz olarak alınma işlemlerinde kişilerin haklarını aramaları için mahkemeye gitmeleri önerilir.